Algemene Voorwaarden

Toegankelijkheid Fysiotherapeutische behandelingen of verbijzonderingen daarvan, worden met of zonder verwijzing (DTF) van een arts of medisch specialist gegeven. DTF betekent Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie en bij wet is bepaald dat u zonder verwijzing uw fysiotherapeut kunt consulteren, terwijl daarbij het recht op vergoeding gehandhaafd blijft.

Kwaliteit Sander Straver staat geregistreerd in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). De wet BIG regelt de registratie van erkende zorgverleners. Alleen wie in het register staat ingeschreven, mag een door de wet beschermd beroep uitoefenen. Fysiotherapeut is een beroep die onder deze wetgeving valt. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaars is daarmee voor iedereen herkenbaar.
Daarnaast staat Sander Straver ook geregistreerd in het CKR (Centraal Kwaliteitsregister) van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). In het CKR van het KNGF zijn alleen fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan door het KNGF gestelde kwaliteitseisen, namelijk:

 • Inschrijving in het BIG-register;
 • deelname aan de KNGF klachtenregeling;
 • deelname aan verplichte na- en bijscholing, visitatie en intervisie;
 • werken conform de KNGF richtlijnen;
 • voldoen aan de werkeis (minimaal 8 uren p/week gedurende 2 jaren).

Contact Op maandag tot en met donderdag kunt u voor vragen en het maken van een afspraak terecht tijdens ons telefonisch spreekuur tussen 12.00 en 13.00 uur op telefoonnummer: 070-3937993. Buiten deze tijden staat het antwoordapparaat aan in verband met de behandelingen, spreekt u gerust uw boodschap in, dan bellen wij zo spoedig mogelijk terug!
U kunt ons ook bereiken per mail info@cirkelzorg.nl of via het contactformulier op onze website. Verder stellen wij het op prijs als u suggesties ter verbetering of op- of aanmerkingen heeft, dit aan ons door te geven!

Aanmelden Op het moment dat u een afspraak hebt gemaakt in onze praktijk is er juridisch gezien sprake van een behandelovereenkomst. Bij uw aanmelding worden er een aantal gegevens van u vastgelegd welke nodig zijn voor onze administratie. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klachten het gaat daarom krijgt u per mail een intakeformulier toegestuurd die u thuis kunt invullen en voor de eerste behandeling kunt terugsturen. Tijdens de eerste behandeling wordt het intakeformulier besproken en indien nodig aanvullende informatie gevraagd en tot slot een onderzoek gedaan. Dit zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en met u worden besproken.
Bij uw eerste behandeling kunnen wij u vragen zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Wij zijn verplicht om uw BSN (Burgerservicenummer) in onze administratie op te nemen. Daarnaast tekent u een behandelovereenkomst waarin uw rechten omtrent de behandelingen zijn opgenomen.

Afmelden Mocht u verhinderd zijn, dan dient u dat tenminste 24 uur van tevoren te melden. In de tijd die voor u gereserveerd was kan dan een andere cliënt ingepland worden en de kosten van de behandeling worden dan ook niet in rekening gebracht. Ook buiten de reguliere openingstijden kunt u zich afmelden door een bericht in te spreken op ons antwoordapparaat maar u kunt ons uiteraard ook per mail op de hoogte stellen. Wanneer dit niet tijdig en zonder geldige reden gebeurt, zijn wij genoodzaakt om de behandeling bij u in rekening te brengen.

Afspraken

 • Neem, óók wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw afspraakkaartje mee. De therapeut kan daar dan de volgende afspraken op invullen.
 • U wordt verzocht bij elke behandeling een handdoek en uw afsprakenkaartje mee te nemen.
 • Wanneer u een afspraak heeft, hoeft u zich niet te melden en kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.

Wachtlijst en wachttijden De Praktijk werkt niet met een wachtlijst en streeft er naar cliënten zo snel mogelijk te plaatsen in de agenda. In de Praktijk wordt zoveel mogelijk op tijd gewerkt, echter is het wel eens mogelijk dat u iets later wordt binnengeroepen voor uw behandeling. Dit zal echter zo min mogelijk ten koste gaan van uw behandeling.

Uw polisvoorwaarden De laatste jaren is er m.b.t. de polisvoorwaarden van de zorgverzekeringen zoveel veranderd dat wij onvoldoende inzicht kunnen hebben in de details. Het is dus zaak (en zonder uitzondering uw eigen verantwoordelijkheid) dat u op de hoogte bent van uw eigen polisvoorwaarden. Hiervoor kunt u uw polisvoorwaarden raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Tarieven Praktijk de Cirkel heeft met vrijwel alle ziektekostenverzekeringen een overeenkomst. Dit houdt in dat wij, met uitzondering van de maatschappijen die een restitutiepolis hanteren, bij vrijwel alle verzekeringen rechtstreeks declareren. Bij restitutiepolissen blijft u zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van de rekening. U dient, net als wanneer u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, uw consult direct per pin te voldoen. U krijgt uw nota mee zodat u deze vervolgens zelf kunt declareren bij uw ziektekostenverzekering. Indien u geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft, is het tarief 30 euro per consult.

Betalingsvoorwaarden

 • De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeut.
 • Indien u zonder geldige reden niet op de afgesproken tijd verschijnt, zijn wij genoodzaakt om de behandeling bij u in rekening te brengen. In overleg met uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.
 • Wij declareren een fysiotherapeutisch consult, indien u aanvullend verzekert bent, rechtstreeks bij uw ziektekostenverzekering.
 • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten zonder aanvullende verzekering of bij een restitutiepolis, geschiedt per pin of binnen 21 dagen na de factuur datum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de praktijk vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Wij dragen de incassering over aan BSR incasso.
 • Alle met incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.

Privacyverklaring Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelings-Overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Daarnaast kan uw dossier ook gegevens bevatten die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.
Uw behandelaar doet zijn/haar uiterste best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen door:

 • zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens, en
 • te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

Indien nodig worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s, waarnemers of stagiaires en worden extra maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.
Uw behandelaar is gehouden aan het Privacy Reglement van de beroepsverenigingen:

 • Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website.
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). U kunt dit reglement inzien op de KNGF-website.

Alleen uw behandelaar heeft toegang tot de gegevens in uw dossier. Na uw expliciete toestemming kunnen ook de waarnemer (bij afwezigheid van behandelaar) en/of stagiair(e)s voor beperkte duur en alleen waar nodig toegang krijgen tot uw dossier. Zij zijn allen gebonden door de wettelijke geheimhoudingsplicht.
Een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, en eventueel uw e-mailadres) wordt verstrekt aan een bevoegd persoon voor de (financiële) administratie (bijvoorbeeld voor het maken van afspraken, facturering en verwerking financiële gegevens).

In ons Privacybeleid vindt u precies welke gegevens wij noteren en waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Ook uw wettelijke rechten worden hierin specifiek benoemd.

Eigendommen

 • De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging en/of diefstal van uw eigendommen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen in de wachtruimte achterlaat let er dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, brommer, fiets).

Hygiëne We verwachten dat u als cliënt de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging. Wij verzoeken u een badlaken of handdoek mee te brengen. De Praktijk zorgt voor voldoende schone handdoeken en onderlakens.

Niet roken Binnen de Praktijk (wachtkamer, behandelruimte en oefenruimte) mag niet worden gerookt.

Huisdieren Huisdieren zijn niet toegestaan in wachtkamer, behandelruimte en oefenruimte aangezien mensen met een allergie voor huisdieren de Praktijk ook zonder gezondheidsklachten moeten kunnen bezoeken.

Respect en toegankelijkheid De Praktijk is rolstoeltoegankelijk, hypoallergeen ingericht en een behandeling aan huis behoort tot de mogelijkheden indien dit noodzakelijk is in verband met uw gezondheid.
In onze Praktijk spelen leeftijd, ras, religie, politieke overtuiging, maatschappelijke status en seksuele geaardheid geen rol. Wij hopen dat onze cliënten deze filosofie onderschrijven.

Klachtenregeling Indien u, om welke reden dan ook, niet tevreden bent over de behandeling of de bejegening, dan staan wij open voor uw klacht. We zullen in overleg met u een passende oplossing zoeken. Vindt u dat uw probleem niet is of wordt opgelost, dan kunt u bij de klachtencommissie van onze overkoepelende beroepsorganisaties, het KNGF en de NVA, terecht. Zie folderrek in wachtruimte van Praktijk en ook online.

Waarneming Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord, zijn wij aangesloten bij een waarneembureau voor fysiotherapeuten (Fydalo). Dit zal, indien van toepassing, van te voren met u worden besproken.

Stagiaires De Praktijk biedt studenten van de opleiding fysiotherapie of acupunctuur de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. De stagiaire loopt mee met de therapeut die hem of haar begeleidt tijdens onderzoeken en behandelen van patiënten. Van tevoren zal altijd uw toestemming worden gevraagd en u bent uiteraard vrij om dit te weigeren.