Privacybeleid

Hieronder vindt u de gegevens die voor de praktijk van uw behandelaar van toepassing zijn.

(contact-) Gegevens Zorgverlener:
Verantwoordelijk voor gegevensbescherming.
Dhr. A.P.N.M. Straver
Fysiotherapeut / Acupuncturist Praktijk de Cirkel
A: Treslonglaan 19
2548 RS ‘s-Gravenhage
T: 070-3937993
E: info@cirkelzorg.nl 
Doel gegevensvastlegging:
 • (para-)Medische behandeling met Fysiotherapie;
 • Complementaire behandeling met Acupunctuur;
 • Verwijzing;
 • Administratie, maken van afspraken;
 • Innen van consultkosten;
 • Facturering t.b.v. cliënt en zorgverzekeraar;
 • Voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. belastingaangifte).
Wij noteren in uw dossier: Persoonsgegevens

 • Naam, adres, woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Zorgverzekeraar;
 • Polisnummer zorgverzekering.

Bijzondere persoonsgegevens

 • Burger Service Nummer (BSN);
 • Medische gegevens;
 • Relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport);
 • Contactgegevens van de huisarts, medisch specialist c.q. paramedicus.
Bij minderjarigen < 16 jaar:
 • Naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide ouders.
 • Schriftelijke toestemming van beide ouders of voogd.
Bewaartermijn dossier:
 • 15 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging (WGBO).
Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:

 • Om (na uw expliciete toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar.
 • Voor het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van uw therapeut.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan stagiaires of overige lesdoelen.
 • Geanonimiseerd (na uw expliciete toestemming) voor wetenschappelijk onderzoek.
 • Patiënten tevredenheidsonderzoek PREM (na uw expliciete toestemming).

Indien uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt hiervoor expliciet om uw toestemming gevraagd.

Op de zorgnota staan de gegevens die door de zorgverzekeraar worden gevraagd:

 

Indien de zorgnota door een extern bedrijf wordt verzorgd  hebben wij daarmee een overeenkomst met betrekking tot gegevensbescherming.

 • Uw naam, adres, woonplaats;
 • Uw klantnummer en/of geboortedatum;
 • Uw polisnummer ziektekostenverzekering;
 • Mogelijk BSN;
 • De datum van de behandeling;
 • Korte omschrijving van de behandeling;
 • Prestatiecode, bijvoorbeeld:
  ‘24104 acupunctuur’;
 • De kosten van het consult.
Uw rechten:

 • Bij de intake vragen wij uw toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens;
 • Wij noteren uw toestemming in uw dossier;
 • Wij noteren niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;
 • U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming*;
 • U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)*;
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan bij uw therapeut* en bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Wij wijzen u op ons privacybeleid, welke u kunt vinden onder de Algemene Voorwaarden van Praktijk de Cirkel.

*  Dit kunt u schriftelijk of per mail melden aan de verantwoordelijke (zie bovenaan dit schema).

Personen die toegang hebben tot de dossiergegevens, buiten de zorgverlener:
 • Waarnemend collega;
 • Stagiair onder toezicht van uw zorgverlener;

Deze personen zijn bekend met de regels met betrekking tot privacybescherming en hebben een wettelijk geheimhoudingsplicht.

Met betrekking tot contact per email: Niet van toepassing
Met betrekking tot online informatie opvragen door de patiënt/cliënt: Niet van toepassing
Met betrekking tot online afspraken maken: Niet van toepassing
Met betrekking tot onze website:
 • Berichten (waaronder reviews) die u plaatst op het digitale gastenboek op de site van Praktijk de Cirkel zijn openbaar toegankelijk.
Digitale Nieuwsbrief: Niet van toepassing
Wij treffen maatregelen om uw gegevens te beschermen:
 • Technisch (beveiliging van dossiers, computer, digitale gegevensdragers, etc.)
 • Organisatorisch (afspraken en overeenkomsten)
Meldplicht datalekken:
 • Wij beschikken over een protocol datalekken.
Overig:
Onze dienstverlening is onderhevig aan wetgeving op het gebied van gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen (in het bijzonder WGBO, Wkkgz en AVG).